Fantasiewelten

Fantasiewelten​

Mat mengen Holzis ënnerstëtzen ech spilleresch Kanner dozou hirer Kreativitéit freien laf ze loossen  an selwer mat deenen Formen déi ech hinnen zur Verfügung stellen sech kennen an hir Fantasiewelt ze verdéiwen.

Meng Figuren hunn keen Gesitt fir dass Kanner selwer kennen wielen wien hiren Männchen ass. Aner Formen kennen och jee no Kand eppes aneschters bedeiten.

  • Fräit Spillen ouni Grenzen a Reegelen
  • Kreativitéit fërderen
  • Freed um Bauen an Zesummesetzen
  • Individuellt gestallten
  • Léieren sech auszedrécken
  • Rollespiller

Meng Holziswelt ass fir all Alter geduecht.